சேவா தளம்

திரு. குங்ஃபூ S.X.விஜயன்

தலைவர் –
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சேவாதள்

65/38, Dr. Ambedkar Street, Teachers Colony, Erukkanchery, Chennai – 600118

Tel: 98403 89250