ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு

தலைவர்

திரு. கே.ஆர் .ராமசாமி Ex MLA

துணை தலைவர்

திரு. U. பலராமன்

திரு. ஆர்.எம்.பழனிசாமி

திரு. எஸ்.எம்.ஹிதாயத்துல்லா

டாக்டர். தம்பி விஜயகுமார்