ஊடகம் மற்றும் செய்தி தொடர்பு துறை

 

திரு. ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்

தலைவர்

ஊடகம் மற்றும் செய்தி தொடர்பு துறை
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி

செல்:9444032594