தகவல் அறியும் உரிமை துறை

திரு C. கனகராஜ்

தலைவர் – RTI

No.354, 2A, 1st Floor, Jaypore Terrace,

Avvai shanmugam salai
Gopalapuram, Chennai 600086

Cell : 9443747567

email : kanagaraj390@gmail.com