தலைவர் திரு. ராகுல் காந்தி அவர்களின் பாராளுமன்ற உரையின் தமிழாக்கம்.

தலைவர் திரு. ராகுல் காந்தி அவர்களின் பாராளுமன்ற உரையின் தமிழாக்கம்.

2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஆற்றிய உரை: &...
read more